Je bent hier: HomeInfo en inspraakFrequently Asked Questions (FAQ) › Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Hoe verloopt een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag?

De projectontwikkelaar dient een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in bij de Stad Gent.

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Stad Gent kijkt het dossier na op het vlak van volledigheid en ontvankelijkheid. De beslissing hierover moet uiterlijk 30 dagen na de indiening worden genomen.

Indien het dossier volledig is, volgt een adviesronde bij een aantal stadsdiensten en andere overheidsdiensten en een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen omwonenden of geïnteresseerden het bouwdossier inkijken en eventueel bezwaren formuleren.

Het is wettelijk verplicht om ter hoogte van de rooilijn en goed zichtbaar een gele affiche te hangen op de plaats waar zal gebouwd worden als bekendmaking van het openbaar onderzoek. De Stad gaat daar voor grote dossiers zoals bij het project Gent Sint-Pieters soms verder in en bezorgt de omwonenden ook een bewonersbrief.

De adviesronde en het openbaar onderzoek duren normaliter 30 dagen.

Het dossier ligt ter inzage in het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Gent Centrum,  Administratief Centrum Woodrow Wilsonplein 1, 4e verdieping , elke werkdag van 8 tot 13 uur en op woensdag ook van 14 tot 18 uur. Indien het dossier via de Milieudienst is ingediend, ligt het ook daar ter inzage (Braemkasteelstraat 41). In het geval van het project Gent Sint-Pieters ligt het dossier ook ter inzage in het Infopunt, P. Clementinalaan 215: maandag van 9u tot 12u, dinsdag van 9 u tot 12u en woensdag van 9u tot 12u en 14u tot 17u. Een afspraak maken kan ook, via het nummer 09 241 24 11.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent en dit binnen de periode van het openbaar onderzoek. De postdatum telt ingeval van aangetekende zending, de datum van afgifte bij persoonlijke afgifte, de ontvangstdatum stadhuis bij normale zending.

De stedenbouwkundig ambtenaar maakt een stedenbouwkundig verslag op inclusief de behandeling van eventuele bezwaren uit het openbaar onderzoek en legt op basis van dat verslag een voorstel van beslissing voor aan het college.

Het college beslist uiterlijk 105 dagen na het volledigheidsbewijs.

Waarom is de zone A van de projectontwikkeling langs de Fabiolalaan minder groen dan de andere zones?

Dat heeft te maken met het feit dat er zich onder die zone een ondergrondse parking bevindt waardoor de mogelijkheden beperkt zijn. Er worden wel een waterpartij en terrassen voorzien die de zone A aantrekkelijk zullen maken. Bovendien ligt deze zone het dichtst tegen het station. Er is dus ook sprake van een dense bebouwing.

Komt er een school in de Koningin Fabiolalaan?

Het Departement Onderwijs heeft de intentie om een basisschool te vestigen in de K. Fabiolalaan. Meer informatie over de school vind je hier.

Waarom zullen er in zone A van de projectontwikkeling langs de Fabiolalaan hoofdzakelijk kantoren aanwezig zijn?

De reden is dat er volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) een minimum aantal vierkante meter kantoren en woningen moeten komen over de hele zone. Er is gekozen voor enkele hoge gebouwen omdat men anders het volledige gebied zou moeten bebouwen.

Ik ben geïnteresseerd in de kantoren/commerciële ruimtes in de nieuwe stationshal en/of in de projectontwikkelingszones langs de Koningin Fabiolalaan.

We hebben momenteel geen zicht op de concrete invulling van de concessies in de nieuwe projectontwikkeling. Afhankelijk van de locatie waar je je wenst te vestigen, is er iemand anders bevoegd.

Ik ben geïnteresseerd in de woningen die de projectontwikkeling met zich meebrengt.

De indeling en architectuur voor de gebouwen van zone A zijn gekend. Concrete architectuur en indeling staan op dit ogenblik nog niet helemaal vast voor de zones B en C. De plaats waar de gebouwen zullen komen, is grotendeels wel gekend. De gehele projectzone langs de Fabiolalaan zal een mix zijn van publieke ruimtes, kantoren en woningen. Voor details vind je in de synthesedocumenten op onze website.

 

Meer uitgebreide informatie over de projectontwikkeling lees je ook hier op onze website.

Heb je vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail naar info@projectgentsintpieters.be.