GRUP Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters definitief vastgesteld.

Geplaatst op 15 dec. 2006

GRUP Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters definitief vastgesteld.

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, het ontwerpbesluit tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'stationsomgeving Gent-Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan' goedgekeurd.

"Met de goedkeuring van dit besluit komt een einde aan een intensief planningsproces. De ruimtelijke basis is nu definitief gelegd voor de opmerkelijke transformatie die het station Gent-Sint-Pieters en zijn ruime omgeving de komende jaren zal ondergaan", stelt minister Van Mechelen. Het station zal immers omgebouwd worden tot een kwalitatief, toekomstgericht openbaar vervoersknooppunt. Bijkomend worden in de stationsomgeving nieuwe projecten opgezet voor wonen, kantoren en stedelijke voorzieningen.


Concretisering van het RSV en het grootstedelijk gebied Gent
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) selecteert stedelijke stationsomgevingen als hoogwaardige ontwikkelingspoorten. Niet alleen komen er verschillende verkeersmodi zoals auto, trein, tram en bus samen, maar de omgeving biedt de mogelijkheid om verschillende functies zoals wonen en werken te bundelen en te ontwikkelen.

Gelegen op de assen Antwerpen - Kortrijk en Brussel - Oostende past het GRUP Stationsomgeving Gent perfect binnen de visie van het RSV. Het GRUP kan ook beschouwd worden als een verdere verfijning van het structuurplan Gent en de ruimtelijke opties die genomen werden tijdens de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent.


Ruimtelijke basis voor een ambitieus project
Het station Gent-Sint-Pieters is het belangrijkste reizigersstation van Vlaanderen, met een groot spooremplacement langsheen de K. Fabiolalaan. Met dit GRUP wordt definitief de ruimtelijke basis gelegd om tot een maximale verdichting rond het station te komen. Het uitvoeringsplan biedt de kans om tot een kwalitatieve nieuwe stadsontwikkeling te komen met een verweving van handelsactiviteiten, vrijetijdsbesteding, kantoren en nieuwe woongelegenheden.

In totaal wordt er een bruto oppervlakte voorzien van 170.000 m² tot 220.000 m², waarbij dichter bij het station meer kantoren worden voorzien en verderop in de K. Fabiolaan richting Leie hoofdzakelijk woongelegenheden zullen voorzien worden.

Het is de ambitie om het aantal opstappende reizigers substantieel te verhogen van 38.000 tot 60.000. Dit zal gebeuren door een grondige aanpassing van de reizigersaccommodatie met een vernieuwd station met de aanleg van nieuwe gezellige pleinen aan de voor en achterkant, enerzijds. Anderzijds zal er extra aandacht besteedt worden aan het voor- en natransport met de wagen, het openbaar vervoer, de fiets of te voet.

Openbaar vervoer- en fietsgebruik in de binnenstad zal gestimuleerd worden en tevens zal er voor het autoverkeer voorzien worden in een aangepaste aansluiting van de nieuwe ondergrondse stationsparking (tot 2.810 voertuigen) op de R4, de ring rond Gent die een vlotte verbinding met de E17 en de E40 mogelijk maakt.


Motor voor moderne stadsontwikkeling
In het begin van de vorige eeuw werd een compleet nieuw stadsdeel ontwikkeld met de komst van het station Gent-Sint-Pieters. "De definitieve vaststelling van het GRUP maakt het mogelijk om aan het begin van de 21ste eeuw de hele buurt aan te passen aan de moderne noden. Met dit GRUP zijn alle kansen aanwezig om de hele stationsomgeving te hervormen tot een aangename, gezellige omgeving waar wonen, werken, leven en vlotte doorstroming perfect hand in hand gaan", besluit minister Van Mechelen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.