Hoorzitting Gemeentelijk RUP Sint-Denijsplein op 23 januari 2007

Geplaatst op 23 jan. 2007

Op dinsdag 23 januari 2007 om 20 uur vond een hoorzitting en rondvraag plaats over het voorontwerp RUP Sint-Denijsplein. De vergadering vond plaats in de polyvalente zaal van het Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60, 9000 Gent.

De hoorzitting ondersteunde de periode van woensdag 10 tot en met woensdag 31 januari 2007 waarin de rondvraag liep, over het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 137 - Sint-Denijsplein.

Het panel bestond uit:

mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stedenbouw en Mobiliteit;
de heer Philippe Van Wesenbeeck, directeur-manager, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning;
de heer Bruno Minnebo, landschapsarchitect-stedenbouwkundige, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning; (presentatie (PDF - 2MB))
Moderator was mevrouw Hilde Ballegeer, voorlichtingsambtenaar.

De bewoners en de eigenaars die een pand of grond binnen de grenzen van dit RUP bezitten kregen een uitnodigingsfolder (DOC - 31KB) in de bus.

Situering en begrenzing van het RUP

Het plangebied van dit voorontwerp van gemeentelijk RUP ligt in de zuidwestelijke rand van de stad, aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters.

Morfologisch en functioneel maakt dit gebied deel uit van de stationsomgeving. Het wordt in het noorden begrensd door het spoorwegemplacement en de Sint-Denijslaan, in het oosten door de Ganzendries, in het westen door de Voskenslaan en in het zuiden door de bestaande bebouwing en de achtertuinen van de Voskenslaan, de Reigerstraat en de Ganzendries.

De redenen waarom dit RUP wordt opgemaakt

De opmaak van dit RUP vormt een onderdeel van de ontwikkelingen die zich de komende jaren in de omgeving van het station Gent Sint-Pieters zullen afspelen. Door reorganisatie van de spoorweg-exploitatie komen de terreinen vrij voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De potentie van de plek wordt o.a. bepaald door de onmiddellijke nabijheid van het station. Daarbij wordt opgemerkt dat de capaciteit van het bestaande Sint-Pietersstation, als knooppunt tussen trein, tram, bus, auto, taxi en fiets, in de toekomst zal worden verdubbeld. Voor de afwerking van het bouwblok ten zuiden van het station en de ontwikkeling van een nieuw zuidelijk stationsplein wordt dit gemeentelijk RUP nr. 137 ‘Sint-Denijsplein' opgemaakt.

Het bouwblok is de laatste jaren omwille van slopingen in functie van infrastructuurwerken verminkt. Dit stadsweefsel ten zuiden van het station is onder invloed van deze ingrepen versnipperd en onafgewerkt. Hierdoor ontstaat de potentie en de ruimte voor een stationsplein en een nieuwe pleinafwerking. De creatie van een zuidelijk gelegen stationsplein past dan ook binnen de herstructurering van dit gebied en de koppeling van het treinverkeer aan de stad.

De hoofddoelstelling is het station aan de zuidzijde een gezicht te geven. Waar het K. Maria-Hendrikaplein aan de noordzijde de stad met het station verbindt, moet het Sint-Denijsplein dit aan de zuidzijde doen. Er zal gezocht worden naar samenhang tussen de openbare ruimte ten noorden en ten zuiden van de sporen om zo een ‘stationsplaats' te concipiëren.

Voor het stedenbouwkundige concept en de inrichting doen de stedenbouwkundige planners beroep op de voorstellen voor de zuidelijke stationsomgeving zoals uitgewerkt in een stadsontwerp opgemaakt door het studiebureau KCAP - ARCADIS Gedas. De visie en het concept alsook de visualisatie en suggesties voor de inrichting van het plein en het gebouw worden ten volle verwerkt in de toelichtingsnota van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

Zowel om dit nieuw plein als om de afwerking van het bouwblok aan de zuidzijde van het station te realiseren zal een onteigeningsplan worden gekoppeld aan dit RUP.

Opmerkingen en suggesties

Tijdens de periode van de rondvraag (van woensdag 10 tot en met woensdag 31 januari 2007) kunnen opmerkingen en/of suggesties over het voorliggende plan worden gemaakt.

Deze opmerkingen kunnen tijdens de periode van de rondvraag schriftelijk worden overgemaakt aan een van de onderstaande adressen:

het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, of aan
de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.
Informatie

Voor inhoudelijke informatie over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan kan men terecht bij Bruno Minnebo, landschapsarchitect-stedenbouwkundige, Afdeling Ruimtelijke Planning, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 78 20, fax 09 266 78 99, e-mail ruimtelijkeplanning@gent.be

Het ruimtelijk uitvoeringsplan kan men inkijken bij:
Dienst Administratie, loket stedenbouw en openbaar domein Gent-centrum, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 79 50, fax 09 266 79 69, e-mail: loketsod.gent@gent.be Iedere werkdag open van 8 tot 13 uur en op woensdag ook van 14 tot 18 uur;

Bevoegd:

Daniël Termont
Burgemeester
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 00
Fax: 09 266 50 19
E-mail: burgemeester@gent.be

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 95
Fax: 09 266 51 09
E-mail: schepen.temmerman@gent.be

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.