Informatiemarkt heraanleg K. Fabiolalaan en aanleg V.Vaerwyckweg op 4 maart 2009

Geplaatst op 04 mrt. 2009

PGSP PB 090304

Informatieavond over heraanleg en verbreding van de K. Fabiolalaan, en aanleg van de V.Vaerwyckweg: 4 maart 2009

Het project Gent Sint-Pieters start in april 2009 met de heraanleg van de K. Fabiolalaan. Een deel van de laan krijgt een aanzienlijk breder profiel: vanaf het K. Maria-Hendrikaplein tot voorbij het kruispunt met de F. de Potterstraat wordt ze 4 meter breder, tot 19 meter in totaal. Over de hele lengte van de laan wordt een gescheiden rioleringsstelsel geïnstalleerd. Ook een deel van het K. Maria-Hendrikaplein, ter hoogte van de inrit naar de toekomstige ondergrondse K&R- en taxizone wordt heraangelegd.

De projectpartners (B-Holding, Infrabel, AWV, De Lijn, de stad Gent en Eurostation) hebben de wijde stationsbuurt en de handelaars uitgenodigd voor een informatieavond, op 4 maart 2009, in het Atheneum Voskenslaan, van 17 tot 21 uur. Er wordt een audiovisuele voorstelling getoond van de plannen voor de nabije toekomst en er zijn 7 informatiestands waar de aanwezigen dieper kunnen ingaan op de zaak.

Ook de aanleg van de verbindingsweg van en naar de R4, de zgn. Valentin Vaerwyckweg, komt uitgebreid aan bod.

Informatiemarkt van 4 maart 2009:

6000 gezinnen en handelaars uit de stationsbuurt zijn uitgenodigd op een informatieavond op 4 maart 2009, van 17 tot 21 uur in het Atheneum, Voskenslaan 60, 9000 Gent. Alle bezoekers krijgen eerst een uitgebreide audiovisuele presentatie te zien. Daarin wordt ingegaan op

- de heraanleg van de K. Fabiolalaan en het aansluitend deel van de K. Maria-Hendrikaplein

- de aanleg van de nieuwe Valentin Vaerwyckweg, dat is de 500 meter lange verbindingsweg voor auto's en fietsers van en naar de R4

- de heraanleg van het kruispunt van de Valentin Vaerwyckweg met de Sint-Denijslaan en de nieuwe Timichegtunnel

- het definitieve plan voor het natuurpark Overmeers, tussen de Sint-Denijslaan, de Hogeschool en de R4

Op verschillende informatiestands zijn deskundigen aanwezig om technische tekeningen en plans toe te lichten en achtergrondinformatie te geven bij de toekomstige verkeersafwikkeling en parkeersituatie in de stationsbuurt.

Ook alle algemene informatie over het Project Gent Sint-Pieters is beschikbaar.

Over dezelfde onderwerpen is eveneens een uitgebreide bewonersbrief rondgedeeld bij 3500 gezinnen en bij honderden handelaars in de stationsbuurt.

Belang:

De lokale ontsluiting voor autoverkeer, trams en bussen van De Lijn, taxi's, fietsen en voetgangers zal tegen het einde van 2010 grondig wijzigen in de stationsbuurt. Op dat ogenblik vangen de werken aan het stationscomplex zelf aan. Deze stationswerken gaan gepaard met de afsluiting (afbraak) van de huidige Voskenslaantunnel (autoverkeer) en van de huidige tramtunnel.

De K. Fabiolalaan is een van de lanen die uitkomt op het centrale plein voor het station Gent Sint-Pieters, het K. Maria-Hendrikaplein. Zowel de K. Fabiolalaan als de nieuwe Valentin Vaerwyckweg én de tunnel onder het spoorlichaam die beiden verbindt, zijn cruciaal in het verhaal van de nieuwe bereikbaarheid van het station Gent Sint-Pieters.

Vanaf eind 2010, als de Timichegtunnel en de nieuwe Valentin Vaerwyckweg (van en naar het verkeersknooppunt R4) klaar zijn, zal een autobestuurder (tijdelijk over het nieuwe K. Paolaplein op de dakplaat van de nieuwe ondergrondse parkeerplaats) tot op de K. Fabiolalaan kunnen rijden. Het is daarom van belang dat de geplande heraanleg van de K. Fabiolalaan tegen dezelfde deadline, najaar 2010, is afgerond.

Het tram- en busverkeer zal in het najaar van 2010 een nieuwe voorlopige tramtunnel ter beschikking hebben om de bewegingen van noord naar zuid onder het spoorlichaam toe te laten. Ook hier speelt de vernieuwde K. Fabiolalaan een cruciale rol. Op de kop van de laan (kant K. Maria-Hendrikaplein) zal een tijdelijke tramhalte voor lijn 1 worden gebouwd, buiten het vernieuwde profiel van de laan.

Details van de heraanleg:

In het stuk K. Fabiolalaan tussen de Snepkaai en de F. De Potterstraat (K. Fabiolalaan nr. 42) gaat het enkel om riolerings- en nutswerken. Voor de rest verandert er voorlopig niets.

Het deel tussen K. Fabiolalaan nr 42 en het K. Maria-Hendrikaplein wordt volledig heraangelegd en wordt 4 meter verbreed.

De nieuwe K. Fabiolalaan zal 19 meter breed worden. De heraanleg omvat

  • - vernieuwing van de nutsleidingen
  • - nieuwe trottoirs aan beide zijden
  • - een tweerichtingsfietspad aan de overzijde van de woningen
  • - twee parkeerstroken met afwisselend bomen
  • - twee rijstroken

Doelstellingen die worden nagestreefd zijn

  • modernisering van het rioleringsstelsel en de nodige vernieuwingen van nutsleidingen in de ondergrond
  • verbreding van het wegprofiel, zodat er o.m. ruimte komt voor brede trottoirs, een comfortabel fietspad veilig achter de parkeerstrook, een goede autobereikbaarheid voor de bewoners MET opnieuw voldoende parkeerplaatsen, aan beide zijden van de laan
  • een duidelijk leesbaar wegbeeld
  • versterking van het ‘laan'gevoel door een weloverwogen hoogwaardige materiaalkeuze (witgrijze graniet zoals in de Prinses Clementinalaan)
  • versterking van de groensuggestie, met aan weerszijden bomen in de parkeerstroken

Op het stuk K. Maria-Hendrikaplein tussen de tramsporen en de huizenrij aan Taxistop wordt het volledige wegdek vernieuwd, inclusief de fietspaden en de stoep.

Voor tram 1 worden een (tijdelijke) halte en nieuwe sporen aangelegd op de kop van de K. Fabiolalaan.

Bovenop de ondergrondse parkeergarage ter hoogte van de kop van de K. Fabiolalaan (maar buiten de heraangelegde rijweg, parkeerstrook, fietspad en stoep), komen er tramsporen die vanaf het K. Maria-Hendrikaplein afbuigen naar de nieuwe tijdelijke tramtunnel. Ter hoogte van Fabiolalaan nrs 2 tot 5 komt er tijdelijke halte-infrastructuur voor tramlijn 1. De nieuwe tijdelijke tramtunnel is immers te smal om er haltes in te organiseren.

Fasering:

- In de loop van februari en maart 2009 gaat het over waterleiding: TMVW verplaatst een stukje hoofdwaterleiding naar de kant van de huizen. De stoep wordt daarbij opengelegd tussen de S. Lilarstraat en de Aaigemstraat. En de watermaatschappij maakt van de gelegenheid gebruik om, waar nodig, de huisaansluitingen te vernieuwen. Verkeersomleidingen zijn in deze fase niet gepland.

- Vanaf 20 april 2009 wordt in de K. Fabiolalaan een nieuwe, extra rioleringsbuis ingegraven voor de aparte opvang en afvoer van regenwater. Het rioleringswerk begint, gedurende de eerste twee weken, op het laagste punt: dat is de dwarsdoorsteek in twee fasen onder de Snepkaai, naar de Leie. Via tijdelijke verkeerslichten zal het verkeer beurtelings in alle richtingen kunnen rijden (Gordunakaai, Snepkaai, K. Fabiolalaan). In het achterste deel van de K. Fabiolalaan blijft plaatselijk verkeer, bestemmingsverkeer voor de parkerende pendelaars en werfverkeer toegelaten. De tijdelijke verkeerslichten staan er slechts 14 dagen. Zij kunnen de plaatselijke doorgang wel wat vertragen.

- In mei en juni 2009 klimt de aannemer met de collectorenaanleg op van de Snepkaai tot aan de Aaigemstraat. De nieuwe rioolbuis (collector) komt onder de rijstrook kant sporen te liggen. Tijdens deze fase is de K. Fabiolalaan versmald. Toch zal er, tussen de Snepkaai en de Aaigemstraat, autoverkeer in twee rijrichtingen mogelijk blijven. Eén rijstrook en één parkeerstrook, kant huizen, is daarvoor beschikbaar. De parkeerstrook zal plaatselijk worden geasfalteerd om geluidshinder te vermijden. Aan fietsers bevelen we op dat ogenblik een veilige fietsroute aan, via de Duifhuisstraat. Deze fase loopt vermoedelijk tot vlak voor het zomerse bouwverlof.

- Na het bouwverlof 2009 en tot de zomer van 2010 concentreren de werken zich op het voorste, te verbreden deel van de K. Fabiolalaan, en op het stuk K. Maria-Hendrikaplein tussen de Boudewijnstraat en de K. Albertlaan. De aannemer zal de straat in compartimenten opsplitsen en deel per deel aanpakken. Zo blijven de periodes van autoONbereikbaarheid voor de bewoners binnen redelijke perken (telkens enkele maanden). Naar alle waarschijnlijkheid wordt eerst het stukje K. Maria-Hendrikaplein afgewerkt, om verder in het najaar achtereenvolgens het stuk tussen K. Maria-Hendrikaplein en Tenderstraat aan te pakken, en daarna het deel tussen Tenderstraat en F. De Potterstraat, en het deel tussen de F. De Potterstraat en K. Fabiolalaan nr.42, waar de overgang van breed naar smaller straatgedeelte gebeurt.

- Vermoedelijk in april 2009 wordt de ondergrondse gas- en elektriciteitsleiding die door de Voskenstunnel loopt, omgelegd vanaf het trottoir ter hoogte van de voormalige goederenloods en overdekte fietsenstalling, naar de zone van de tramsporen. Deze werken gebeuren in open sleuf. Ook aan de kop van de K. Fabiolalaan en de Boudewijnstraat zal voor deze operatie (gedurende maximum een paar dagen) een sleuf dwars over de weg worden gegraven. Een tijdelijke en gedeeltelijke afsluiting van de Voskenslaantunnel is tijdens deze fase noodzakelijk. Enkel voetgangers, fietsers, lijnbussen en werfwagens zullen op dat moment door de tunnel mogen. Autoverkeer zal moeten omrijden.

De Valentin Vaerwyckweg: missing link tussen station Gent Sint-Pieters en het R4 knooppunt aan Flanders Expo

Wat?

Ter hoogte van het verkeersknooppunt van de R4 aan Flanders Expo, naast en over de Ringvaart, takt de nieuwe weg aan. Hij zal achter de Hogeschool Gent door lopen, om nabij de Hogeschoolsporthal op de Sint-Denijslaan te arriveren. Dat kruispunt wordt met verkeerslichten uitgerust. Auto's zullen er ofwel links of rechts de Sint-Denijslaan opkunnen, ofwel rechtdoor rijden, in de nieuwe Timichegtunnel onder het spoorlichaam.

De Hogeschool krijgt een eigen op- en afrit op de nieuwe verbindingsweg. De rechtstreekse aantakking van de Hogeschool op de R4-binnenring gaat daarna dicht.

Bij de werken behoort ook een geluidsscherm, dat het brede nieuwe fietspad (en het nieuwe natuurpark Overmeers) zal scheiden van het autoverkeer.

Wanneer?

Eind 2008 gebeurden al de eerste grond- en rooiwerken op het tracé van de 500 meter lange weg

De eerste realisatie van 2009 zal een fiets- en voetgangerstunnel zijn ter hoogte van de R4. Zo kunnen zachte weggebruikers veilig onder de nieuwe Valentin Vaerwyckweg door.

Vervolgens zal de rijweg zelf, het fietspad, de afslag naar de Hogeschool, en de aftakking naar het R4-knooppunt worden uitgevoerd.

Die laatste werken zijn strikt beperkt in duurtijd, omdat het gedurende die aansluitingswerken onmogelijk zal zijn om, vanaf de R4 vanuit Merelbeke, af te slaan naar Flanders Expo en de E40. Auto's zullen dan een ommetje moeten maken via de afslag Watersportbaan. De precieze datum voor deze bouwfase zullen we in een latere informatiebrief kunnen bekendmaken.

Wij verwachten weinig of geen hinder voor deze wegenaanleg, omdat de werken zo goed als volledig buiten de bestaande wegenis, op braakliggend terrein, zullen plaatsvinden.

De hele Valentin Vaerwyckweg en het kruispunt met de Sint-Denijslaan en de Timichegtunnel zullen in gebruik komen in het najaar van 2010.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.