Openbaar onderzoek drie stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 27 maart 2006

Geplaatst op 25 mrt. 2006

Het openbaar onderzoek voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen loopt parallel, maar volledig los van het openbaar onderzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het start op maandag 27 maart en eindigt op donderdag 27 april 2006. Via de procedure van openbaar onderzoek van deze stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, zullen alle betrokkenen uitgebreid de kans krijgen zich te informeren en hun stem te laten horen.

Drie stedenbouwkundige vergunningsaanvragen

Vernieuwd Stationscomplex met tram- en busstation, tunnel en parking en bijhorende elementen

Deze aanvraag omvat:
- Alle werken aan het Sint-Pietersstation zoals het opentrekken van de gelijkvloerse toegangen, inbrengen van een ondergronds niveau, voorzien van ruime fietsenstallingen, herinrichten van de treinperrons met luifel ...
- De aanleg van een tram- en busstation aan het K. Maria Hendrikaplein
- Het verbreden en herinrichten van de tunnel tussen de Voskenslaan en het K. Maria Hendrikaplein voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers
- Vernieuwen van keermuur aan Sint-Denijslaan
- Het slopen van het postgebouw en goederenloods aan het K. Maria Hendrikaplein
- De aanleg van een ondergrondse parking aan de K. Fabiolalaan met bijhorende toegang onder het sporencomplex naar de Sint-Denijslaan en een verbindingsweg naar de K. Fabiolalaan. Om doorgaand verkeer van de R4 naar het centrum te vermijden, worden de nodige weerstanden ingericht, zowel in het tracé en als bij de verkeerstechnische inrichting
- Plaatsen van tijdelijke kantoorcontainers voor het personeel van de NMBS en plaatsen van tijdelijke fietsenrekken voor de duur van de werken aan het station
Het station wordt uitgebouwd, het bestemmingsverkeer opgevangen, het openbaar vervoer geoptimaliseerd, de lokale verbindingen voor wagens hersteld, fietsers en voetgangers in goede banen geleid.

Heraanleg Koningin Fabiolalaan

De K. Fabiolalaan wordt verbreed naar 19 m. Binnen dit profiel worden volgende stroken aangelegd (van noord naar zuid): een voetpad, een parkeerstrook met bomen afgewisseld, een dubbele rijweg, een parkeerstrook met bomen afgewisseld, een dubbel fietspad en een voetpad. De K. Fabiolalaan krijgt dus een bomenrij aan elke zijde van de weg en één fietspad voor 2 richtingen aan de zuidelijke zijde van de weg. De bestaande bomen zullen worden gerooid. Tijdens het uitvoeren van de werken, kunnen ze onmogelijk bewaard blijven. De huidige stedenbouwkundige aanvraag behelst maar een aanpak van een deel van de K. Fabiolalaan, met name het eerste deel vanaf het K. Maria Hendrikaplein tot een lijn ter hoogte van de ontsluitingstunnel onder de sporen (aan de verbindingsweg van en naar de R4).

Verbindingsweg naar en van R4

Momenteel verloopt de toegang tot het station via diverse woonstraten. Aangezien de capaciteit van het station wordt verdubbeld en dus meer mensen het station wensen te bereiken, wordt een verbindingsweg voorzien tussen de nieuw aan te leggen parking en de R4, ter hoogte van de bestaande nieuwe brug over de Ringvaart, in het verlengde van de Pegoudlaan (Flanders Expo). Dit is bovendien de meest duurzame oplossing voor het bestemmingsverkeer naar de site als de terreinen in een later stadium zouden worden ontwikkeld. Op de bestaande op- en afrit van de brug over de R4 wordt aangesloten met een rond punt. Vanaf dit rond punt wordt een tweevaksbaan voorzien die loopt tussen de scholencampus van de Voskenslaan/Sint-Denijslaan en een bestaand natuurgebied in het Westen. Omwille van deze laatste ingreep wordt ook aan natuurcompensatie gedaan. Langsheen de tweevaksbaan komt aan westelijke zijde een dubbel fietspad. Tussen fietspad en weg komt een "groene" geluidswand, ter bescherming van de omgeving tegen geluidsoverlast. Een fietsenonderdoorgang wordt voorzien onder de aftakking van voormeld rond punt, zodat de fietsers - niet gehinderd door het autoverkeer - kunnen verder rijden langsheen de R4. De scholencampus wordt aan de oostzijde aangesloten op de nieuwe verbindingsweg.

Waar en wanneer liggen deze drie stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ter inzage?

Een meer gedetailleerde beschrijving van deze aanvragen is ter beschikking in de dossiers die ter inzage liggen vanaf de start van het openbaar onderzoek van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.
De aanvragen zijn in te kijken op volgende adressen:
- Loket Stedenbouw en Openbaar Domein - lokaal 403 - 4de verdieping -Administratief Centrum Stad Gent - W. Wilsonplein - 9000 Gent - maandag tot vrijdag: 8 - 13 uur en woensdag ook van 14 - 18 uur
- Infopunt, Districtsgebouw NMBS-Groep, K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent - dinsdag: 14 - 16 uur en donderdag: 10 - 12 uur en na afspraak

Wie kan deelnemen aan dit openbaar onderzoek en op welke manier?

In het kader van het openbaar onderzoek worden enkel de eigenaars van aanpalende percelen aangetekend op de hoogte gebracht. Daarnaast worden gele affiches uitgehangen op de toekomstige bouwplekken. Dit betekent dat ook een ruimer publiek op de hoogte zal worden gebracht van het openen en sluiten van dit openbaar onderzoek. Iedereen kan zijn bezwaren of opmerkingen in verband met de projecten schriftelijk ter kennis brengen aan het college van Burgemeester en Schepenen. Let wel: het moet gaan om bezwaren die betrekking hebben op de aanvraag zelf, niet over projecten die buiten de grenzen van het bouwdossier vallen!

De schriftelijke bezwaren en opmerkingen kunnen - ofwel (aangetekend) opgestuurd aan: College van Burgemeester en Schepenen - Botermarkt 1 - 9000 Gent - ofwel (tegen ontvangstbewijs) afgegeven aan: Loket Stedenbouw en Openbaar Domein - lokaal 403 - 4de verdieping -Administratief Centrum Stad Gent - Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent (maandag tot vrijdag: 8 - 13 uur en woensdag ook van 14 - 18 uur)

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

De bezwaren en opmerkingen worden gebundeld en besproken in het kader van de behandeling van het bouwdossier. Alle werken, vermeld in deze brochure, zijn van algemeen belang. Dit betekent dat de Vlaamse overheid, in de persoon van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar, de vergunningverlenende overheid is. Het College van Burgemeester en Schepenen doet wel een uitspraak over de ingediende bezwaren en opmerkingen en brengt een advies uit aan de vergunningverlenende overheid over het bouwdossier. Een eindbeslissing kan pas genomen worden door de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar na het afsluiten van het openbaar onderzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Van zodra de eindbeslissing is genomen, stelt de stad Gent de bezwaarindieners hiervan op de hoogte.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.