Openbaar onderzoek onteigeningen verbindingsweg en natuurpark

Geplaatst op 22 jul. 2007

Onteigeningen door het Vlaams Gewest in het kader van de aanleg van een verbindingsweg en het natuurpark "Overmeersen"

Het Vlaams Gewest, en meer in het bijzonder het Agentschap Infrastructuur, gaat over tot onteigeningen en dit in het kader van de werken voor het project Gent Sint-Pieters.

De onteigeningen zijn enerzijds bedoeld voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de R4 en de toekomstige ondergrondse parkeergarage aan de K. Fabiolalaan, en anderzijds voor de aanleg van een natuurpark. Ten gevolge van de aanleg van een verbindingsweg wordt immers de verplichting opgelegd om tot natuurcompensatie over te gaan. De natuurcompensatie wordt gerealiseerd binnen het aan te leggen natuurpark "Overmeersen".

De stad Gent organiseert een openbaar onderzoek voor de onteigeningen. Dit houdt in dat iedereen het onteigeningsplan kan komen inkijken en eventueel een bezwaarschrift kan indienen.

Het openbaar onderzoek start op 20 augustus 2007 en eindigt op 7 september 2007. Gedurende deze periode zal het volledig dossier ter inzage liggen op de volgende plaatsen:

-het Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, vierde verdieping (lokaal 403), alle werkdagen van 8 tot 13 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur;
-het Infopunt Project Gent Sint-Pieters, Districtsgebouw NMBS-Groep, K. Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur, en na afspraak op het nummer 09 241 24 11.

Het onteigeningsplan is tevens raadpleegbaar op deze website (link).

Op de hiernavolgende manieren kan een bezwaar geformuleerd worden:

-door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein, Dienst Coördinatie, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent;
-door uw bezwaarschrift af te geven, tegen ontvangstbewijs, op de plaatsen waar de plannen ter inzage liggen.

Elke eigenaar van een perceel dat opgenomen is in het onteigeningsplan, mag begin augustus een aangetekend schrijven verwachten van de stad Gent. In dit schrijven wordt het openbaar onderzoek aangekondigd en wordt men ingelicht van de wijze waarop een bezwaar kan ingediend worden.

Voor inhoudelijke vragen over het onteigeningsplan, kan men terecht bij de heer Michiel Callens van het Agentschap Infrastructuur en dit op het nummer 09 241 74 41.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.