Toelichting bij uitspraak Raad van State rond het Project Gent Sint-Pieters

Geplaatst op 27 jun. 2008

Beste bewoner van de stationsbuurt,

Via de media bereikte u wellicht het nieuws dat de Raad van State uitspraak gedaan heeft over het Project Gent Sint-Pieters, een bouwproject waarbij u als buurtbewoner dagelijks betrokken bent.

Ik houd eraan om u bij deze persoonlijk, als voorzitter van de Stuurgroep Project Gent Sint-Pieters een woordje uitleg te geven bij de stand van zaken na deze uitspraak.

Even terug gaan in de tijd:

- Begin 2007 werden 5 verzoekschriften ingediend bij de Raad van State, door 2 milieuverenigingen en door individuele burgers uit de onmiddellijke buurt van het station. De vraag was om het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) en 2 delen van de bouwvergunning voor het Project Gent Sint-Pieters te schorsen en te vernietigen. Meer bepaald vroeg men om de bouw van de ondergrondse parkeergarage aan Gent Sint-Pieters én de bouw van de nieuwe verbindingsweg tussen de R4 (Pégoudlaan) en het station te laten verbieden.

- Op 26 mei 2008 heeft de Raad van State een arrest geveld inzake de vraag tot schorsing (niet over de vernietiging). De Raad van State oordeelt dat geen van de 5 verzoekschriften argumenten aandraagt, die een schorsing zou verantwoorden. Met andere woorden, de argumentatie rond teveel fijn stof en rond te weinig natuurcompensatie, de kwaliteit van de voorbereidende documenten (MER) en van de motivering van de beslissingen werd niet weerhouden door de Raad van State.

Wat betekent dit nu voor het Project Gent Sint-Pieters?

- De volledige bouwvergunning voor het Project Gent Sint-Pieters, zoals afgeleverd door de Vlaamse overheid, blijft gelden. De uitvoering van de bouwvergunning, met op dit ogenblik werven ter hoogte van de Prinses Clementinalaan, de Koningin Fabiolalaan, het Koningin Maria-Hendrikaplein en de Sint-Denijslaan blijft volgens planning doorgaan.

- Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan blijft behouden, er wijzigt niets aan de toelating om in totaal ongeveer 200.000 m² nieuwe kantoren, woningen, recreatieve functies en hoogbouw op de K. Fabiolalaan te realiseren. Ook aan de mogelijkheid tot hoogbouw - in totaal maximum 4 torens van maximaal tussen 60 en 90 meter hoogte vanaf het maaiveld - verandert er niets. De eigenaars van de te ontwikkelen gronden in de Fabiolalaan gaan verder met hun onderhandelingen met mogelijke investeerders.

Zijn de procedures nu van de baan?

- Neen, de Raad van State moet zich nog buigen over de tweede vraag van dezelfde verzoekers: namelijk de vraag om het bewuste GRUP en de bouwvergunning van het Project Gent Sint-Pieters te vernietigen. Het kan jaren duren voor hierover een uitspraak valt.

- Neen, want er is bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent ook een burgerlijke procedure aangespannen: de zogenaamde milieustakingsvordering. Daarin vragen een aantal Gentse burgers in kortgeding dat de werken worden stilgelegd, wegens mogelijke schade aan het leefmilieu. In november 2008 buigt de rechter zich over deze zaak.

Hoe gaat de stad Gent eigenlijk om met de bezorgdheid van de mensen om de leefbaarheid van de stationsbuurt?

- Er is een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen, buurtcomités, scholen, handelaars en belangengroepen op geregelde tijdstippen in dialoog treden met de verantwoordelijken van het Project Gent Sint-Pieters. De plannen en de planning, de voortgang van de werkzaamheden en alle mogelijke discussiepunten worden daar in een open sfeer besproken. Verslagen van deze bijeenkomsten komen terecht op www.projectgentsintpieters.be/voorstelling-project.

- De NMBS-groep en de Stad Gent investeren vrijwillig in een kwaliteitskamer: een team van vermaarde architecten (o.m. de Vlaamse bouwmeester) en stedenbouwkundigen die de bouwplannen en de inrichting van de nieuwe openbare ruimte op de K. Fabiolalaan een tweede keer grondig bestuderen. Zij adviseren het Project Gent Sint-Pieters over de beste aanpak en mogelijke verbeteringen.

- Het Project Gent Sint-Pieters voert een doorgedreven Minder Hinderbeleid. Een professioneel adviesbureau bewaakt de dagelijkse leefbaarheid en bereikbaarheid van de stationsbuurt en de omgeving van alle werven. Er is intens overleg met onze politiediensten en met de projectleiders.

- De Stad Gent coördineert de projectcommunicatie via een voltijdse communicatieverantwoordelijke - mevrouw Greet Riebbels - die een team van 3 mensen op het Infopunt Project Gent Sint-Pieters aanstuurt. Zij zorgen ervoor dat u geregelde bewonersbrieven en andere publicaties ontvangt, dat u infoavonden kunt bijwonen, dat er een heldere website is, enz... Kortom: het Infopunt staat in voor een stevig communicatiebeleid.

Wat brengt de toekomst?

Wij zijn ervan overtuigd dat in het Project Gent Sint-Pieters de juiste keuzes zijn gemaakt, na een zeer grondige overleg- en studiefase. Het station Gent Sint-Pieters wordt een efficiënt knooppunt van openbaar vervoer, waar:
- u sneller en met veel meer comfort van en naar de bus, de tram en de trein kunt
- u minstens 10.000 overdekte fietsparkeerplaatsen zal vinden
- u de auto niet langer in de buurtstraten kwijt moet raken
- het nog aangenamer zal zijn om te wonen, te werken of er gewoon een poos vrije tijd door te brengen
- een natuurgebied (Overmeersen) met interessante fiets- en wandelmogelijkheden zal ontwikkeld worden
- het ook gewoon fijn kuieren zal zijn op de pleinen en nieuw aangelegde lanen.

Hoogachtend,

Daniel Termont. Voorzitter Stuurgroep Project Gent Sint-Pieters

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.