Rinkkaai (zone C)

Langs de Koningin Fabiolalaan, in de zone tegenover Suzanne Lilarstraat tot Snepkaai, komt het project Rinkkaai dat gericht is op wonen. Daarnaast komen er ook enkele buurtgerichte commerciële en ondersteunende diensten.
Rinkkaai binnentuin
 • Functie Wonen, buurtwinkels, publieksgerichte diensten
 • Ontwerper evr-Architecten en KCAP Architects & Planners
 • Projectontwikkelaar Rinkkaai: projectpartners Alides en Cores Development
 • Start bouw sep. 2024
 • Adres Koningin Fabiolalaan
 • Status omgevingsvergunning verleend

Ligging

De zone C ligt aan de Koningin Fabiolalaan, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai.

Naast deze zone komt een buurtpark. Een fietsbrug zal Rinkkaai verbinden met recreatiedomein Blaarmeersen, aan de andere kant van de Leie.

161219 Sit62 pgsp Situatieplan Custom

Wonen aan het park

Het project Rinkkaai voorziet in 308 nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende diensten. Deze functies worden verspreid over zes gebouwen, waaronder twee woontorens. Het ontwerp is gebaseerd op het paviljoenmodel. De gebouwen worden namelijk ingeplant in een groene omgeving, die de overgang moet vormen tussen de Blaarmeersen en het toekomstige Rijsenbergpark.

Rinkkaai richt zich naar een breed publiek, waarbij ook de betaalbaarheid niet uit het oog wordt verloren. In samenwerking met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent zullen er ook budgetvriendelijke woningen worden voorzien.Er komen ook diverse types van woningen: rolstoeltoegankelijke woningen, cohousing, duplexwoningen.

Ruimte voor ontmoeting

Het ontwerp zet sterk in op het ontstaan van een nieuwe gemeenschap door ruimte te geven aan ontmoeting. Het voorziet verschillende ontmoetingsplaatsen waaronder een park, pleinen, ruimtes met buurtgericht commerciële functies zoals een apotheek, een buurtwinkel.... Die functies richten zich ook naar de bestaande Rijsenbergbuurt.

De daken zullen niet alleen dienen voor energieopwekking, ze krijgen ook een gemeenschapsgerichte functie voor nieuwe bewoners. Deze functies verschillen per gebouw en worden bijvoorbeeld ingericht met een moestuin, een speellandschap, serres, een zonneterras.

Aandacht voor duurzaamheid

Rinkkaai wordt een bijna-energieneutrale (B.E.N) wijk. Om dit te bereiken, wordt er maximaal rekening gehouden met compactheid, oriëntatie en schaduw, echter zonder in te boeten op woonkwaliteit. Voor het resterende energieverbruik zet Rinkkaai in op hernieuwbare energiebronnen (o.a. een geothermisch warmtenet, pv-panelen en zonnecollectoren). Neerslag wordt zo lang mogelijk vastgehouden, hergebruikt en gebufferd vooraleer het afgevoerd wordt. Afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt waar mogelijk.

Meer informatie?

Meer informatie over het project kan je terugvinden in deze presentatie, op de website van Rinkkaai en in onderstaand filmpje.

230227 1424 binnentuin kl

Historiek

 • na de zomer 2024: start van de bouw

 • 7/2/2024: Rinkkaai beschikt over een uitvoerbare omgevingsvergunning waardoor de bouw kan aangevat worden.

 • 23/08/2023 - 21/09/2023: nieuw openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag van Rinkkaai naar aanleiding van een aantal beperkte wijzigingen na verkregen adviezen.

 • 3/05/2023: Infoment naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Rinkkaai.

 • 2/05/2023 - 31/05/2023: openbaar onderzoek naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag van Rinkkaai.

 • 07/07/2022: beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen weigering omgevingsvergunning door Vlaamse Regering verworpen.

 • 25/05/2022: beroepen tegen de verkavelingsvergunning werden ingetrokken. Bijgevolg wordt de procedure bij de Bestendige Deputatie stopgezet. De verkavelingsvergunning wordt hierdoor terug uitvoerbaar.

 • 03/03/2022: cassatieberoep bij de Raad van State tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 10/12/2020 en 04/02/2021 wordt verworpen.

 • 14/10/2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe verkavelingsaanvraag voor Rinkkaai goed

 • 15/06/2021: de Vlaamse Regering weigert de omgevingsvergunning nadat een herstelbeslissing werd gevorderd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 10 december 2020 en 4 februari 2021.

 • 19/05/2021 - 17/06/2021: openbaar onderzoek naar aanleiding van nieuwe verkavelingsaanvraag RInkkaai

 • 04/02/2021: verbeterd arrest vernietiging omgevingsvergunning van de Raad voor Vergunningsbetwistingen na beroep tegen de beslissing van de Vlaamse Regering van 30/08/2019.

 • 10/12/2020: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning van Rinkkaai na beroep tegen de beslissing van de Vlaamse Regering van 30/08/2019.

 • 27/09/2019: er wordt beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 2 augustus 2019 omtrent de verkavelingsvergunning Rinkkaai.

 • 30/08/2019: de Vlaamse Regering keurt de Omgevingsvergunning Rinkkaai voorwaardelijk goed, na beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie van 17 januari 2019.

 • 2/08/2019: de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar keurt de verkavelingsvergunning Rinkkaai voorwaardelijk goed.

 • 20/05/2019 tot en met 18/06/2019: er wordt een nieuw openbaar onderzoek gehouden met het oog op een zgn. herstelbeslissing van het Vlaamse Gewest voor het toekennen van de verkavelingsvergunning Rinkkaai.

 • 5/02/2019: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de goedgekeurde verkavelingsvergunning in beroepsprocedure .

 • 17/01/2019 : de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen keurt de Omgevingsvergunning voor het project Rinkkaai goed.

 • 29/09/2018 - 28/10/2018: openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning voor Rinkkaai

 • 17/10/2018: infonamiddag waarbij de plannen kunnen ingekeken worden en de bezoekers vragen kunnen stellen aan de projectontwikkelaar en de projectverantwoordelijke van sogent.

 • augustus 2018: Rinkkaai dient een aanvraag in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt sinds 1 januari 2018 de bouwvergunning en milieuvergunning.

 • 28/09/2017: Infoavond voor de bewoners van de Rijsenbergbuurt.

 • Augustus 2017: toekenning van de verkavelingsvergunning voor de zone C door Ruimte Vlaanderen aan sogent .

 • 12/04/2017 - 11/05/2017: openbaar onderzoek in het kader van de verkavelingsaanvraag voor de zone C.

 • Sogent dient een aanvraag tot verkavelingsvergunning in voor de inrichting van zone C van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de Koningin Fabiolalaan in bij Ruimte Vlaanderen. Het verkavelingsplan gaat gepaard met een stedenbouwkundige aanvraag voor de inrichting van het openbaar domein. Een goedgekeurd verkavelingsplan is een eerste stap en noodzakelijke voorwaarde om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen voor de gebouwen en om de aangestelde private partner Rinkkaai een bouwtoelating te kunnen geven.

 • 25/09/2015: de eerst gerangschikte kandidaat is bekendgemaakt.

 • 21/01/2015: de voorstellen van de 3 kandidaten zijn aan de jury bezorgd.

 • 10/01/2015: de 3 geselecteerde projectontwikkelaars stellen hun ontwerpen voor aan de bewoners en andere geïnteresseerden. Informatie over dit dialoogcafé en het verslag vind je hier.

 • 28/05/2014: de raad van bestuur van Sogent keurt het Toewijsdossier (=bestek) voor zone C van de Koningin Fabiolalaan goed en het wordt aan de 3 geselecteerde kandidaten bezorgd.

 • 2014: Sogent zoekt een private partner voor de ontwikkeling van de zone C. De keuze van de partner gebeurt in drie fasen: selectiefase, toewijzingsfase en onderhandelingsfase.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.